Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Checklist zieke werknemer begeleiden


Een zieke werknemer moet u ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid moet u samen voor re-integratie zorgen. Loopt de arbeidsovereenkomst af terwijl uw werknemer ziek is, dan gaat de werknemer ziek uit dienst. Check waar u mee te maken krijgt bij een zieke werknemer.

Ziekmelding doorgeven

Na de ziekmelding van uw werknemer moet u het volgende doen:

Re-integratie starten

U moet een langdurig zieke werknemer helpen om weer aan de slag te gaan. Dat heet re-integratie. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om:

 • Alle gegevens en documenten bij te houden en vast te leggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.
 • Iedere 6 weken een voortgangsgesprek te voeren met uw werknemer. U maakt hiervan een verslag.
 • Uiterlijk binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beoordeelt wat uw werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse.
 • In de 8e week van ziekte een plan van aanpak te maken samen met uw werknemer. UWV heeft hiervoor een format.
 • UWV om een deskundigenoordeel te vragen als de re-integratie vastloopt.
 • Als het mogelijk is taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen.

 

Uw werknemer werkt verplicht mee

Uw werknemer moet verplicht actief meewerken aan re-integratie. Hierbij hoort:

 • Met de bedrijfsarts de gezondheidssituatie bespreken.
 • Met u iedere 6 weken de voortgang bespreken.
 • Samen met u een re-integratieplan opstellen en goedkeuren.
 • Passend werk accepteren.

Rechten van uw werknemer

Uw werknemer:

 • hoeft u niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • is niet verplicht om de bedrijfsarts toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens
 • mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts

Ziek tijdens re-integratie

Wordt uw werknemer tijdens de re-integratie opnieuw ziek? Bespreek de nieuwe situatie dan met uw arbodienst.         

Loon doorbetalen bij ziekte

U moet uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich hieraan houden. De duur van doorbetaling is afhankelijk van een tijdelijk of vast contract, maximaal 104 weken.

Opnieuw ziek na volledig herstel

Als uw werknemer langer dan 4 weken volledig hersteld is, start een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 104 weken. Wordt uw werknemer opnieuw ziek dan moet u uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen.

Uw werknemer blijft arbeidsongeschikt

Als uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt blijft, dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Hoeveel is afhankelijk is van het aantal werknemers uit uw bedrijf dat in de WGA komt. Bij een IVA-uitkering betaalt u niet mee.

Ontslag tijdens ziekte

U mag uw zieke werknemer niet zomaar ontslaan. Een werknemer die lange tijd ziek of arbeidsongeschikt is, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. Ontslag vóór 2 jaar ziekte mag alleen in bepaalde situaties.  Bijvoorbeeld als:

 • de werknemer nog in zijn proeftijd zit
 • u de werknemer op staande voet ontslaat
 • u failliet gaat

Ontslag na 2 jaar ziekte

Heeft u samen met uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan. U betaalt dan een transitievergoeding. 

Lees meer over het contract beëindigen van een langdurig zieke werknemer.

Contract loopt af tijdens ziekte

Is uw werknemer nog ziek op het moment dat de arbeidsovereenkomst afloopt? Dan hoeft u hem of haar geen loon meer te betalen. Uw werknemer gaat dan ziek uit dienst. U moet uw werknemer op zijn laatste werkdag ziekmelden bij UWV. Uw werknemer krijgt dan een Ziektewet-uitkering van UWV.

 • de werknemer nog in zijn proeftijd zit
 • u de werknemer op staande voet ontslaat
 • u failliet gaat   

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.


Deze informatie is geplaatst door:
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Centraal Bureau voor de Statistiek